Raya Shopping Anybody?KL Streetshoot 0022, originally uploaded by mohamadfazli.

😀

Scroll Up